ایرج ملکی
صفحه اول آثار ایرج ملکی

عذرخواهی مجید افشاری از ایرج ملکی

مجید افشاری بعد از انتقاداتی که به او شد در برنامه اش از ایرج ملکی عذر خواهی کرد!